qù ㄑㄩˋ
动词
1. 离开所在的地方到别处 去奶奶家 qù nǎinai jiā
2. 消除 去除 qùchú


形容词
过去了的 去年 qùnián

get, go, go alongir
副词
1. 用在动词后,表示持续 信步走去 xìnbù zŏuqù
2. 用在动词后,表示趋向 拿去 náqù
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.