any more, as well, as well as, yet yòu |ㄡˋ
副词
1. 表重复、继续 把这封信看了又看 bă zhè fēng xìn kàn le yòu kàn
2. 表在某个范围之外有补充 除生活费之外,又发五十块钱做零用。 Chú shēnghuófèi zhī wài, yòu fā wŭshí kuài qián zuò língyòng.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.