shuāng ㄕㄨㄤ
quantifier
量词,计算成对物品的单位 一双袜子 yī shuāng wàzi

shuāng
形容词
1. 偶数的 双数 shuāngshù
2. 加倍的 双薪 shuāngxīn 双份 shuāngfèn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.