fā ㄈㄚ
动词
散发、送出 发报纸 fā bàozhĭ

Haar fà ㄈㄚˇ
名词
人的头发
fàjiá 用来别头发的夹子
fàxíng 头发修整后的样式、颜色等
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.