jù ㄐㄩˋ
名词
由词组成,而能表示完整意思的话语 造句 zàojù


quantifier
量词,计算言语的单位 一两个句子 yī liǎng gè jùzi 两句诗 liǎng jù shī
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.