leaf yè |ㄝˋ
名词
1. 植物的营养器官之一 叶绿素 yèlǜsù
yèpiàn 植物的叶子
yèzi 植物的器官之一,是行光合作用的主要地方
2. 姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.