háo ㄏㄠˊ
动词
大声喊叫 号啕大哭 háotáo dàkū

hào ㄏㄠˋ
名词
1. 名位、名称 光荣称号 guāngrόng chēnghào
guóhào 代表一国的名号
2. 标志、标记 记号 jìhao

number, hornصُوْرlesní rohhornHornκόρναcuernotorvicorrogcornoホルン뿔피리hoornhornwaltorniatrompaгорнhornแตรnefesli çalgıtù và hào
quantifier
量词,计算编定的人物数目的单位 头号 tόuhào
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.