tóng ㄊㄨㄥˊ
形容词
相同、一样 大同小异 dàtóng-xiăoyì

tóng
介词
和、跟 我同她说话。 Wŏ tóng tā shuōhuà.

avec tóng
名词
姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.