míng ㄇ|ㄥˊ
名词
称谓 人名 rénmíng

míng
动词
称说、说出 难以名状 nányĭ míngzhuàng

míng
形容词
有名的 名医 míngyī

имя míng
quantifier
1. 量词,用于描述人的数量单位 一名教师 yī míng jiàoshī
2. 量词,计算排名的单位 全班第十名 quánbān dìshímíng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.