tǔ ㄊㄨˇ
动词
1. 利用气流与舌头使劲,排出口中的东西 吐西瓜子 tǔ xīguāzǐ
2. 说出 吐出实话 tŭchū shíhuà

expectorer tù ㄊㄨˋ
动词
使东西从口里出来 恶心想吐 ĕxīn xiăng tù
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.