to, toward, unto xiàng ㄒ|ㄤˋ
名词
1. 对着,朝着,与“背”相对
fēngxiàng 风吹来的方向
2. 引导 向导 xiàngdǎo
3. 姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.