ba ㄅㄚ
感叹词
在句末表示商量、提议、请求、命令 我们一起走吧! Wǒmen yīqĭ zǒu ba!

ba ˙ㄅㄚ
aux
表示不肯定、恳求或命令等语末助词 进来吧! Jìnlái ba!
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.