chéng ㄔㄥˊ
动词
1. 具有(某种形式)、以(某种颜色、状态)出现 果实呈红色。 Guόshí chéng hόngsè.
2. 送交
chéngbào (敬词)多指向上级呈文上报
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.