ōu ㄡ
动词
歌颂 呕歌 ōugē

ǒu ㄡˇ
动词

ǒuxiĕ 吐血

òu ㄡˋ
动词
1. 生气、动怒 呕气的小孩 òuqì de xiǎohái
2. 招惹、引人生气 你是存心呕他吗? Nǐ shì cúnxīn òu tā ma?
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.