qiāng ㄑ|ㄤ
动词
因异物进入气管,而引起喷出、猛烈咳嗽等动作 呛了一口水 qiāngle yī kŏu shuĭ

щипать qiàng ㄑ|ㄤˋ
动词
有刺激性的气体进入呼吸器官 呛鼻 qiàngbí
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.