gū ㄍㄨ
onomatopoeia
形容刹车、低声说话等的声音 鸽子咕咕叫着。 Gēzi gūgū jiào zhe.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.