āi ㄞ
感叹词
1. 用以表示惊讶或不满意 哎!怎么不早说! Āi! Zĕnme bù zǎo shuō!
2. 用以表示满意或赞叹 哎!这就对了! Āi! Zhè jiù duì le!
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.