shào ㄕㄠˋ
名词
为警戒、侦察等任务而设的岗位 岗哨 găngshào
shàobīng 执行警戒任务的士兵的统称
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.