hēng ㄏㄥ
onomatopoeia
痛苦呻吟所发出的声音 他痛苦地哼了一声。 Tā tòngkǔ de hēngle yīshēng.

hēng
感叹词
表示不满、轻视或愤怒的语气 哼!有什么稀罕! Hēng! Yǒu shénmo xīhǎn!
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.