dūn ㄉㄨㄣ
quantifier
1. 量词,计算重量的单位,公制一吨为一千公斤 一吨重 yī dūn chòng
2. 计算船舱容积的单位,一吨等于一百立方英尺 万吨巨轮 wàn dūn jùlún
3. 计算船载货的单位,一吨等于四十立方英尺
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.