翻译

in, of, at عِنْد, في v i, ved an, in σε a, en -ssa à, en kod, u a, in ・・・に ...에서, ~에 bij, in i, ved przy, w em в, у i, på ใน, ที่ de, da tại, vào lúc zài ㄗㄞˋ
动词
存在 留得青山在,不怕没柴烧。 Liú de qīngshān zài, bù pà méi chái shāo.

zài
介词
表示人或物的位置 我今晚不在厂里。 Wŏ jīnwăn bù zài chăng lĭ.