násep

skråning

Damm

penger

nasip

堤防

dijk

voll

vägbank

เขื่อน

đường đáp cao (cho xe lửa)