chǔ ㄔㄨˇ
动词
交往、相互了解 与年轻人相处 yŭ niánqīngrén xiāngchŭ

chù ㄔㄨˋ
名词
地方 高处 gāochù
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.