wài ㄨㄞˋ
形容词
1. 外面的,与“内”、“里”相反 门外 ménwài
2. 自己所在地以外的 外地 wàidì
3. 外国的 外文 wàiwén
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.