duō ㄉㄨㄛ
形容词
1. 丰富、不少 很多顾客 hĕnduō gùkè
2. 有余,比一定的数目大 一年多 yīnián duō

much duō
副词
1. 表示对程度的疑问或感叹 长城有多长? Chángchéng yǒu duō cháng?
2. 过分,不必要的 多此一举 duōcǐyījǔ
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.