tiān ㄊ|ㄢ
名词
1. 高空 顶天立地 dĭngtiān-lìdì 天知地知 tiān zhī dì zhī
2. 天气 天更冷了。 Tiān gèng lĕng le.
3. 季节 冬天 dōng tiān

Himmeldayjourgiornoнебо tiān
quantifier
量词,计算时间的单位 十天 shí tiān
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.