yān |ㄢ
名词
被割掉生殖器的人,通“阉” 奄人 yānrén

yǎn |ㄢˇ
动词
覆盖、涵盖 奄有四方 yǎnyǒu sìfāng

yǎn
名词
气息微弱将绝 奄奄一息 yǎnyǎn yīxí
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.