tào ㄊㄠˋ
名词
1. 加在东西外面的罩盖物 手套 shŏutào
2. 技巧、动作、事件等 老套 lǎotào

tào
动词
1. 绑住、限制住 套牢 tàoláo
2. 互相配合、衔接或重迭 套招 tàozhāo
3. 用言语设计问出实情 套话 tàohuà

tào
形容词
1. 成组的 套房 tàofáng
2. 罩在外面的 套裤 tàokù

set, sheath, suiteatteler tào
quantifier
量词,计算成组事物的单位 一套理论 yī tào lǐlún 两套洋装 liǎng tào yángzhuāng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.