hǎo ㄏㄠˇ
形容词
1. 使人满意、友好的 好朋友 hǎo péngyǒu
2. 完成了 准备好 zhŭnbèihǎo

hǎo
副词
非常的 好高 hǎogāo 好可怕 hǎo kĕpà

all right, cool, okay, right-ohbonдобрый, хороший hào ㄏㄠˋ
动词
喜好、喜爱 爱好集邮 àihào jíyόu 爱好读书 àihào dúshū
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.