yāo |ㄠ
名词
迷信的人指异于常态而害人的东西 妖魔鬼怪 yāo mό guĭ guài
yāoguài 恉怪异、反常的事物与现象
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.