concubine qiè ㄑ|ㄝˋ
名词
古代男子在妻子以外娶的女子 一夫三妾 yī fū sān qiè
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.