yīn |ㄣ
名词
男女结婚的事情
liányīn 通过婚姻关系连接 姻親 yīnqīn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.