chāng ㄔㄤ
形容词
妓女 娼女 chāngnǚ
chāngjì 原指从事歌舞的女艺人,后称卖淫的女子
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.