jí ㄐ|ˊ
动词
1. 妒忌
jíxián-dù'néng 对品德、才能胜过自己的人心怀嫉妒
2. 憎恨 嫉恶如仇 jí è rú chóu
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.