kǒng ㄎㄨㄥˇ
名词
1. 小洞,窟窿 针孔 zhēnkǒng
2. 姓氏

aperture, perforation kǒng
副词
甚、很、非常 孔急 kǒngjí
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.