Schriftletra zì ㄗˋ
名词
代表语言的符号 字义 zìyì
zìdiǎn 工具书
zìmí 用字做谜底的谜语
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.