níng ㄋ|ㄥˊ
副词
平安,安定 安宁 ānníng 心神不宁 xīn shén bù níng

nìng ㄋ|ㄥˋ
副词
情愿、宁可 宁死不屈 nìng sǐ bùqū

nìng
名词
姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.