yǔ ㄩˇ
名词
1. 上下四方,整个空间的总称 整个宇宙 zhĕngge yǔzhòu
2. 人的仪表、风度 眉宇 méiyǔ
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.