zōng ㄗㄨㄥ
名词
1. 祖先 列祖列宗 lièzǔ-lièzōng
2. 家族 同宗同族 tóngzōng-tóngzú
3. 宗派 宗派主义 zōngpài zhŭyì
4.

ancêtre zōng
quantifier
量词,指件或批 一宗心事 yī zōng xīn shì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.