dìng ㄉ|ㄥˋ
动词
使安静、稳定 定神 dìngshén

set dìng ㄉ|ㄥˋ
形容词
1. 确切的、不改变的 定理 dìnglǐ
2. 规定的 定時 dìngshí
dìngqí wéixiū 在特定的周期进行修理保养
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.