bǎo ㄅㄠˇ
名词
珍贵的物品、财富 珍宝 zhēnbǎo
bǎoshí 一种美丽稀有的石头,常用以打造首饰
bǎowù 珍贵的物品
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.