gōng ㄍㄨㄥ
名词
1. 房屋(封建时代专指帝王的住所) 宫殿 gōngdiàn
2. 祭祀神明或祖先的地方 天宫 tiāngōng
3. 宫先生 Gōngxiānshēng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.