róng ㄖㄨㄥˊ
动词
包含 这个礼堂能容纳两千人。 Zhège lĭtáng néng róngnà liăngqiān rén.

róng
名词
姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.