duì ㄉㄨㄟˋ
动词
回应、答话 无言以对 wú yán yĭ duì

okay, right, right-oh, unto, vs, correct duì
形容词
正确的 对与错 duì yŭ cuò
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.