envelop fēng ㄈㄥ
动词
1. 密闭、与外面隔绝 密封 mìfēng
2. (古时帝王)将爵位或土地赐予臣子 封赏 fēngshǎng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.