jiāng ㄐ|ㄤ
副词
就要、会 火车将要开了。 Huŏchē jiāngyào kāi le.

jiāng
介词
1. 以、用
jiāngcuòjiùcuò 事情已经错了,仍然顺着错做下去
2. 将门关好 jiāngmén guānhǎo

should, would jiàng ㄐ|ㄤˋ
名词
将领、带兵的人 四星上将(美国陆军) sì xīng shàngjiàng (Mĕiguó lùjūn)
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.