jiù ㄐ|ㄡˋ
动词
任职、从事 高就 gāojiù

jiù
副词
即刻、马上 他一见我就生气。 Tā yījiàn wǒ jiù shēngqì.

jiù
连接词
表示假设或让步关系 我富有一点就好了。 Wǒ fùyǒu yīdiǎn jiù hǎo le.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.