jǐn ㄐ|ㄣˇ
副词
达到最大限度 尽量 jǐnliàng

jìn ㄐ|ㄣˋ
形容词
用完的 取之不尽的资源 qŭzhībùjìn de zīyuán

jìn
动词
用力完成 尽力 jìnlì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.