jū ㄐㄩ
动词
1. 定居海外 dìngjū hǎiwài
2. 存积、储存 奇货可居 jīhuò kějū
3. 存有、怀着 居心叵测 jūxīn pǒcè


名词
住所 新居 xīnjū
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.