chóng ㄔㄨㄥˊ
形容词
高、巍 崇山峻岭 chóngshān-jùnlĭng

chóng
动词
尊重、景仰 推崇 tuīchóng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.